TICKETS FOR DIARY OF DREAMS + IN STRICT CONFIDENCE

ÅÉÓÉÔÇÑÉÁ ÃÉÁ DIARY OF DREAMS + IN STRICT CONFIDENCE (11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ)ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÁÐÏ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÁ ÅÎÇÓ ÌÅÑÇ : TICKETHOUSE – Ðáíåðéóôçìßïõ 42 (åíôüò ôçò óôïÜò)
PMW – Ðáôçóßùí & Ðáíåðéóôçìßïõ ãùíßá
DARK SIDE – Åìì.ÌðåíÜêç 57 – ÅîÜñ÷åéá
DARKCELL (ÈåìéóôïêëÝïõò 84) – ÅîÜñ÷åéá

coldrose