Year: 2005

++The Dark Sun Birthday Parties++

Ôçí ÐáñáóêåõÞ 23 êáé ÓÜââáôï 24 Äåêåìâñßïõ ôï club Dark Sun âÜæåé 10 êåñÜêéá óôçí ôïýñôá êáé ãéïñôÜæåé ôá 10 ÷ñüíéá ðáñïõóßáò ôïõ óôçí ÁèçíáúêÞ dark alternative óêçíÞ ìå ôéò ðéï áãáðçìÝíåò ìïõóéêÝò êáé ðïëëÜ äþñá (t-shirts, gadgets, cd¢s) óå üëïõò üóïõò Ýñèïõí ãéá ôá «÷ñüíéá ðïëëÜ»!

Next Page »