Year: 2006

Chinese Theatre – Voices & Machines Cd

Chinese Theatre´s first album Voices & Machines is out since a couple of weeks ago. I have on this album colloborated with a lot of singers around the world. The german band !distain is one of the bands i have worked with. The Music is synthpop with a touch from the 80 ´s but with […]

Diary Of Dreams party & screening

This Thursday, November 30, Thessaloniki’s Evolution TV Show is throwing a big Diary Of Dreams party at one of our favorite hang-outs in Athens, DaDa. Ofcourse there will be a screening of the new DVD “9 In Numbers”, as well as the Diary Of Dreams live show from Gagarin two years ago!

Popkillers vol.6@Decadenceclub

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ DOWN DECADENCE Ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Íïåìâñßïõ, ç ïìÜäá PoPKiLLeRs êáôáëáìâÜíåé ôá deck ôïõ Club Decadence. Ôï ðñþôï ebm / industrial ðÜñôõ ôçò óåæüí åßíáé ãåãïíüò, ãåìÜôï ìå ìïõóéêÝò ðïõ èá êáëýøïõí üëï ôï öÜóìá ôçò ebm, industrial êáé electro ìïõóéêÞò óêçíÞò, áðü ôï ÷ôåò ìÝ÷ñé ôï óÞìåñá.

Next Page » « Previous Page