Special Guest: Stefania Dimmen

Guest óôï ðÜñôõ ôùí Zeromorph Sector èá åßíáé ç Stefania Dimmen …

… ç ïðïßá èá äþóåé ìéá ìïíáäéêÞ performance óôá ôñáãïýäéá “Kitchen” êáé “Hold me” áðü ôï áíáìåíüìåíï cd ôçò.