8o ÖåóôéâÜë ÐåéñáìáôéêÞò ÌïõóéêÞò 2:13 – No Spaghetti Edition

8o ΦεστιβÜλ ΠειραματικÞς ΜουσικÞς 2:13 – No Spaghetti Edition

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ΦεστιβÜλ 2:13, εßναι Ýνα τριÞμερο φεστιβÜλ ΠειραματικÞς ΜουσικÞς και Βßντεο, που διεξÜγεται κÜθε χρüνο (αρχÝς Δεκεμβρßου) στην ΑθÞνα και συγκεκριμÝνα στο Μικρü Μουσικü ΘÝατρο.

Εßναι Ýνα  'budget free' φεστιβÜλ (χωρßς υποστÞριξη), στηριζüμενο κυρßως στην ιδιωτικÞ πρωτοβουλßα των διοργανωτþν του και των συμμετεχüντων καλλιτεχνþν.

No Image

Η πορεßα του ξεκßνησε το 2000 απü το Νßκο Βελιþτη σε συνεργασßα με τον ΑναστÜση Γρßβα (Μικρü Μουσικü ΘÝατρο) και σηματοδüτησε με Ýνα τρüπο και το ξεκßνημα του Μ.Μ.ΘεÜτρου. Συνεχßζεται για 8η χρονιÜ (2007) , προσφÝροντας στο Ελληνικü κοινü την ευκαιρßα να παρακολουθÞσει καταξιωμÝνους μουσικοýς απü το χþρο της "πειραματικÞς" μουσικÞς σκηνÞς σε παγκüσμιο επßπεδο.

Τα τρßα τελευταßα χρüνια, μια ιδιαßτερη θÝση στο φεστιβÜλ, κατÝχουν και οι  προβολÝς πειραματικþν ταινιþν, που επιλÝγονται κατüπιν πρüσκλησης συμμετοχÞς και Ýχουν την ιδιαιτερüτητα της διÜρκειας των 2 λεπτþν και 13 δευτερολÝπτων ακριβþς!

 

Επßσης χαρακτηριστικü του φεστιβÜλ εßναι οι εκπλÞξεις που κÜθε χρüνο Ýχουν διαφορετικü χαρακτÞρα και συνÞθως λαμβÜνουν χþρα την τελευταßα ημÝρα. Για φÝτος Ýχει προγραμματιστεß το παιχνßδι KOULOHERTZ, üπου το κοινü θα Ýχει την ευκαιρßα να επιλÝγει διαδοχικοýς συνδυασμοýς μουσικþν, σε σετ των δýο λεπτþν και δεκατριþν δευτερολÝπτων ακριβþς (2:13’ ), μÝσω ενüς εικονικοý κουλοχÝρη σχεδιασμÝνου και προγραμματισμÝνου απü τον Coti Κ! Ο νικητÞς αυτοý του πρωτüτυπου τζακ ποτ θα κερδßσει . . . .

ΕνδεικτικÜ, μερικÜ μüνο ονüματα απü την παγκüσμια avant -garde μουσικÞ σκηνÞ που Ýχουν συμβÜλλει ως τþρα στο ΦεστιβÜλ 2:13 εßναι:

Tony Conrad, John Bisset , David Toop, David Grubbs, Phi l l Niblock, Gert jan Prins, Fred van Hove, Burkhard Beins, Mat t Davis, Phil Durrant, Jason Kahn, Alfredo Costa Monteiro, Ben Drew, Σαβßνα ΓιαννÜτου, Cot i K, Joe Tornabene, ΔημÞτρης Καμαρωτüς, ΣωτÞρης ,εμπüνος, ΣτÝλιος ΕφεντÜκης, Νικüλας ΒαλσαμÜκης, Αντþνης ΑνισσÝγκος, Mecha/Orga, Νßκος Βελιþτης …..

 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2:13 – No Spaghetti Edition

ΠÝμπτη 6, ΠαρασκευÞ 7 & ΣÜββατο 8 Δεκεμβρßου 2007

Στο Μικρü Μουσικü ΘÝατρο, ΒεÀκου 33 ΚουκÜκι

¿ρα Ýναρξης κÜθε ημÝρας: 21:30

Εßσοδος: 15€ για κÜθε ημÝρα / 40€ και για τις 3 ημÝρες

 

Το ΦεστιβÜλ 2:13 δεν εßναι πια μüνο! ΤουλÜχιστον για φÝτος. Μαζß του το κινητü ΦεστιβÜλ απü τη
Νορβηγßα No Spaghetti Edition !

Με τους Huntsville και Michael Francis Duch (Νορβηγßα), τη Sachiko M (Ιαπωνßα), Cranc και Lee
Patterson
(Αγγλßα) και την Alessandra Rombola (Ιταλßα).

ΕπιπλÝον Ýνα μεγαλοπρεπÝς φινÜλε πολυμÝσων, με τη συμμετοχÞ üλων των καλλιτεχνþν, guests αλλÜ και του ßδιου του κοινοý με τßτλο KOULOHERTZ. ¸να event που συνδυÜζει δημιουργικÜ την Ýξαψη του τζüγου με την απüλαυση της υψηλÞς τÝχνης!

Μαζß με üλα αυτÜ και το καθιερωμÝνο πανüραμα με βßντεο που διαρκοýν δýο λεπτÜ και δεκατρßα ευτερüλεπτα (2:13’) ακριβþς!


Αναλυτικü Πρüγραμμα

ΠÝμπτη 6 Δεκεμβρßου

 

 • ΠροβολÞ – Ταινßες 2:13
 • live sets – Alessandra Rombola [it]
 • Lee Patterson [uk]
 • CRANC ( Rhodri Davies, Angharad Davies, Νßκος Βελιþτης ) [uk, gr]

 

ΠαρασκευÞ 7 Δεκεμβρßου

 • ΠροβολÞ – Ταινßες 2:13
 • live sets – Michael Francis Duch [no]
 • Sachiko M [jp]
 • Huntsville ( Ivar Grydeland, Ingar Zach, Tonny Kluften ) [no]

 

ΣÜββατο 8 Δεκεμβρßου

 • ΠροβολÞ – Ταινßες 2:13
 • live sets – Koulohertz

 

 


ΑναλυτικÝς πληροφορßες

Huntsville [no]

Ivar Grydeland – κιθÜρες, μπÜντζο και Üλλα üργανα
Tonny Kluften – κοντραμπÜσο και Üλλα üργανα
Ingar Zach – κρουστÜ, tabla machine, sarangi box, shruti box και Üλλα üργανα

No Image

¸καναν αßσθηση με την κυκλοφορßα του πρþτου τους cd ‘For the Middle Class’ στη Rune Grammofon αλλÜ εßναι ακüμη καλýτεροι ζωντανÜ! Με δεκÜδες üργανα που περιλαμβÜνουν απü μπÜντζο μÝχρι ινδικÜ ρυθμοκοýτια φλερτÜρουν τα μακρüσυρτα grooves και μελωδßες
συνδυÜζοντας τα με συχνüτητες και θορýβους!

www.huntsville.no
www.ingarzach.com
www.sofamusic.no/musicians/index.php?id=100 (Ivar Grydeland)
www.sofamusic.no/musicians/index.php?id=102 (Tonny Kluften)

 

 

 

  

CRANC [uk, gr]

Rhodri Davies – ηλεκτρικÞ Üρπα
Angharad Davies – βιολß
Νßκος Βελιþτης – βιολοντσÝλο

No Image

Εμφανßζονται σπÜνια και ηχογραφοýν ακüμη πιο σπÜνια. Ξεκινþντας απü μßα ‘ζουμ πλινκ πλονκ’ αισθητικÞ πριν απü περßπου δÝκα χρüνια γρÞγορα πÝρασαν σε ακραßα γαλÞνιες ατμüσφαιρες εξελßσσοντας Ýναν Þχο που αν και βασßζεται σε ακουστικÜ üργανα ακοýγεται
πολλÝς φορÝς ηλεκτρονικüς.

 

www.rhodridavies.co.uk/improvisation/cranc.htm
www.rhodridavies.co.uk
www.angharaddavies.com
www.nikosveliotis.com

 

 

 

 

Sachiko M [jp]

No Image

 

¹δη στην σκηνÞ απü το 1994. Το 1998 η Sachiko Üφησε μια για πÜντα πßσω της τα 'plunderphonics' και απü τüτε παßζει ‘sine waves’ με Üλλα λüγια τα test tones του σÜμπλερ της. Οι σüλο ηχογραφÞσεις της θεωροýνται Þδη κλασικÝς στον χþρο του πειραματισμοý! Αν και Ýχει κυριολεκτικÜ οργþσει τα φεστιβÜλ νÝας μουσικÞς του εξωτερικοý εßναι η πρþτη φορÜ που εμφανßζεται στην ΕλλÜδα!

www.japanimprov.com/sachikom

 

 

 

 

 

  

 

Lee Patterson [uk]

No Image

 

Ο Lee Patterson ζει στο ΜÜντσεστερ. Ηχογραφεß τα πÜντα χρησιμοποιþντας κÜθε εßδους μικρüφωνα και υδρüφωνα. Χρησιμοποιεß τους Þχους της συλλογÞς του ζωντανÜ επß σκηνÞς συνδυÜζοντας τους με Üλλους που παρÜγει επß τüπου (πυροτεχνÞματα, ζεσταμÝνα μπουκÜλια
κ.α.) ¸νας απü τους πιο ενδιαφÝροντες και δημιουργικοýς μουσικοýς της γενιÜς του.

 

www.myspace.com/therealleepatterson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Michael Francis Duch [no]

No Image

 

Μισüς Νορβηγüς και μισüς ΣκωτσÝζος. Μπασßστας των Dog & Sky αλλÜ και ερμηνευτÞς Ýργων του Feldman και Cage. Dj με new wave και electropop εμμονÝς αλλÜ και ηθοποιüς. ΠÜνω απ’ üλα Ýνας απü τους πιο περιπετειþδης νÝους Νορβηγοýς κοντραμπασßστες!

 

www.sofamusic.no/musicians/index.php?id=133

 

 

 

 

 

   

Alessandra Rombola [it]

No Image

 

Αν και Ýχει κÜνει κλασικÝς σπουδÝς στο φλÜουτο η Alessandra Rombola Ýχει εδþ και καιρü αφοσιωθεß στις ανορθüδοξες τεχνικÝς που τη οδÞγησαν στην κυριολεκτικÞ αποδüμηση του οργÜνου και σ’ Ýνα νÝο ηχητικü μικρüκοσμο, αυτüν που θα παρουσιÜσει ζωντανÜ στο σüλο της στο φεστιβÜλ 2:13.

 

www.alessandrarombola.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULOHERTZ — Event Ýκπληξη!

Την τελευταßα βραδιÜ του φεστιβÜλ (Σαβ.8/12) το κοινü θα Ýχει την ευκαιρßα να επιλÝγει
διαδοχικοýς συνδυασμοýς μουσικþν, σε σετ των δýο λεπτþν και δεκατριþν δευτερολÝπτων
ακριβþς, μÝσω ενüς εικονικοý κουλοχÝρη σχεδιασμÝνου και προγραμματισμÝνου απü τον Coti
Κ! Ο νικητÞς του τζακ ποτ θα κερδßσει….

 

 


ΠροβολÝς

Πανüραμα ταινιþν 2:13 (ταινßες διÜρκειας 2:13 ακριβþς)
Το πανüραμα βρßσκεται στην διαδικασßα επιλογÞς των ταινιþν. Το πρüγραμμα προβολþν θα εßναι Ýτοιμο προς ανακοßνωση στα μÝσα Νοεμβρßου

 


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Highlights – ¸κδοση για τις ΤÝχνες και τον Πολιτισμü [ www.highlights.gr ]
Velvet magazine [ www.velvetmagazine.gr ] + [ www.myspace.com/velvetmagazine ]
Tranzistor.gr – Transmissions in Low Frequencies [ www.tranzistor.gr ] + [ www.myspace.com/mytranzistor ]
Go Culture.gr – [ www.goculture.gr ] + [ www.myspace.com/goculture ]
Mixtape.gr – [ www.mixtape.gr ] + [ www.myspace.com/mixtapegr ]
RODON 95 fm Serres – [ www.rodonfm.net/v01 ] + [ www.myspace.com/rodonfm ]
Vinyl Microstore – [ www.vinylmicrostore.gr ] + [ www.myspace.com/vinylmicrostore ]

 

 


Για περισσüτερες πληροφορßες παρακαλοýμε δεßτε τις παρακÜτω ιστοσελßδες :

 

 • www.myspace.com/213festival
 • http://nospaghettiedition.com/
 • www.2-13.co.uk
 • www.nikosveliotis.com
 • www.myspace.com/smallmusictheatre

Þ επικοινωνÞστε στο 213athensfestival@gmail.com

ΦεστιβÜλ 2:13