This is my Battlefield party @ club Dark Sun (26/11)

Ôï ÓÜââáôï 26 Íïåìâñiïõ, ç áöñüêñåìá ôçò åëëçíéêÞò electro industrial óêçíÞò äßíåé ôï ðáñüí êáé êáôáëáìâÜíåé ôá ðëáôü ôïõ club Dark Sun. Ôá óðïõäáéüôåñá groups êáé dj’s ôïõ åßäïõò óå dj sets ðïõ èá éêáíïðïéÞóïõí êáé ôïõò ðéï áðáéôçôéêïýò ößëïõò ôçò electro industrial óêçíÞò! Ïé Astralon, ïé Decode êáé ïé Mindicease áöÞíïõí ãéá ìéá âñáäéÜ ôá synths ôïõò êáé áöïóéþíïíôáé óôá cd players åíþ ïé Êþóôáò ÌðñÝëëáò, Nevertrustafuturist, Ãéþñãïò Äñßâáò êáé Ëåùíßäáò ÓêéáäÜò áðï ôçí ïéêåßá èÝóç ôïõ dj èá êÜíïõí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ áõôü ðïõ êÜíïõí ìå åðéôõ÷ßá åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá. 7 äéáöïñåôéêÜ dj sets, 7 äéáöïñåôéêÝò ðñïôÜóåéò óôçí çëåêôñïíéêÞ ìïõóéêÞ. Áðü dark ambient êáé power noise ìÝ÷ñé ebm ôùí 80’s êáé 90’ò, êáé áðü future êáé synth pop ìÝ÷ñé minimal êáé industrial.
ÓÜââáôï 26 Íïåìâñßïõ, ç áöñüêñåìá ôùí åëëçíéêþí electro industrial óõãêñïôçìÜôùí êáé dj’s óõíáíôéïýíôáé êáé êáôáèÝôïõí ôçí ÜðïøÞ ôïõò ðåñß çëåêôñïíéêÞò ìïõóéêÞò áðü ôá ðëáôü ôïõ club Dark Sun ðïõ öÝôïò ãéïñôÜæåé äÝêá ÷ñüíéá äõíáìéêÞò ðáñïõóßáò óôçí áèçíáúêÞ dark alternative óêçíÞ!

time schedual:
00’00 george drivas
01’00 nevertrustafuturist
02’00 astralon dj set
03’00 decode dj set
04’00 kostas brellas
05’00 leo skiadas
06’00 mindicease dj set

club DARK SUN 1995-2005 THIVON 42 PERISTERI
8 EURO (ÌÅ ÐÏÔÏ)
DOORS OPEN @ 00:00