:: Nightmare after Christmas ::

Ï åöéÜëôçò åðéóôñÝöåé êáé ìåôÜ ôá ×ñéóôïýãåííá óôï Mad Club. Ç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôùí 80’s, áðü ôï éóôïñéêü “Bela Lugosi’s dead” ôùí Bauhaus, ôéò åöéáëôéêÝò ìïõóéêÝò ðåñéðëáíÞóåéò ôùí Cure êáé ôïí ñïìáíôéóìü ôçò 4AD, ùò ôéò ãïôèéêÝò åîÜñóåéò ôùí Sisters of Mercy êáé ôùí Fields of the Nephilim, èá êáôáëÜâåé ôá decks ôïõ Mad polystage áðü ôïí Êþóôá ÌðñÝëëá êáé ôïí ÃéÜííç Ìçëéþíç. Ôáõôü÷ñïíá èá ðñïâëçèåß ç êëáóóéêÞ ôáéíßá ôïõ Tim Burton, “Nightmare before Christmas”.

Popnography presents:

“Nightmare after Christmas”

A tribute to the dark side..

– dark wave gothic new wave post punk synth-minimal –

Friday 26 December 2003 @ Mad Club

music by Kostas Brellas & Yiannis Milionis

film by T. Burton