SPECTRALIQUID.com 03/01

Ç SPECTRALIQUID åßíáé Ýíá êáéíïýñéï, áíåîÜñôçôï label ðïõ óôï÷åýåé óôïí ðåéñáìáôéóìü ìå óýã÷ñïíåò ìïñöÝò ôÝ÷íçò ( áðü ambient / downtempo / electronica ìÝ÷ñé idm / industrial / trance / noise êëð.) design êáé video art. Ôçí ÔåôÜñôç 3 Éáíïõáñßïõ óôï Ìéêñü Ìïõóéêü ÈåÜôñï, ïé Üíèñùðïé ôçò Spectraliquid èá ðáñïõóéÜóïõí dark ambient / downtempo / experimental electronica dj/live sets ìå êÜðïéåò noise áíáöïñÝò, êáèþò êáé video art / vj ðñïâïëÝò, Ýêèåóç illustration êáé öùôoãñáöéêïý õëéêïý ôïõ label.

Website : www.spectraliquid.com
Contact: [email protected]

ÇìÝñá: ÔåôÜñôç 03 Éáíïõáñßïõ 2007

¸íáñîç : 21:30
Åßóïäïò : 5 ¤

Ìéêñü Ìïõóéêü ÈÝáôñï ( Âåßêïõ 33, ÊïõêÜêé)