NEW YEAR¢S EVE PARTY SUNDAY DECEMBER 31 AT UNDERWORLD

DJs: GEORGE FAKINOS/ JOHN MANTONANAKIS

FREE ENTRANCE UNTIL MIDNIGHT, 10 EUROS AFTER!

Ãéá Üëëç ìßá ÷ñïíéÜ áíïßãïõìå ôï club ðñéí ôçí áëëáãÞ ôïõ ÷ñüíïõ, ìå åëåýèåñç åßóïäï, ãéá üóïõò èÝëïõí íá ôïõò âñåé ï íÝïò ÷ñüíïò ÷ïñåýïíôáò! Ãéá áõôü èá öñïíôßóïõí ïé resident djs ìáò ÃéÜííçò ÌáíôùíáíÜêçò êáé Ãéþñãïò Öáêßíïò êáé ïé electro, industrial, EBM, TBM ìïõóéêÝò ôïõò.
ÌåôÜ ôçí áëëáãÞ ôïõ ÷ñüíïõ, ç åßóïäïò èá åßíáé 10 åõñþ ìå ðïôü, óå Ýíá party ðïõ èá êñáôÞóåé ìÝ÷ñé ðïëý áñãÜ!

THE BEST RECIPE FOR A SEXY NEW YEAR!

UNDERWORLD :

ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ÊÁÉ ÃÁÌÂÅÔÁ 5

www.underworldclub.gr