20.12.06 Bottlenecks are chasing the Santa at Mad Club

Åáí áíõðïìïíïõóáôå çäç ãéá ôéò ãéïñôåò , å÷ïõìå áëëïí åíáí ëïãï íá óáò äùóïõìå ãéá íá áíõðïìïíåéôå! Êáé íáé åéíáé ãåãïíïò…ç ïìáäá Bottlenecks óáò ðåñéìåíåé óôï mad club ìïëéò 5 ìåñåò ðñéí áðï ôá öåôåéíá ×ñéóôïõãåííá! 20 Äåêåìâñéïõ óôï Mad Club ,Ðåñóåöïíçò 53 óôï Ãêáæé , áëëï åíá 80s and their aftershock party èá ëáâåé ÷ùñá.. Öåôïò ëåìå íá êõíçãçóïõìå ôïí Áé Âáóéëç ìå ôéò ãíùóôåò ìïõóéêåò ôùí Bottlenecks êáé íá ôïõ óôåéëïõìå åíá ìåëùäéêï ãñáììá ìå ôïõò , Depeche Mode , The Smiths , Alphaville , Pet Shop Boys , Tears for Fears, Duran Duran , Human League , Clan of Xymox , Frozen Autumn , VNV Nation , Trisomie 21 , Wolfsheim , Deine Lakaien ,Madrugada , Interpol etc… Êáé ðïéïò îåñåé åáí åéìáóôå êáëá ðáéäéá, ìðïñåé ìå ôïí êáéíïõñéï ÷ñïíï íá ìáò äùóåé êé áëëï ðáñôõ….

Bottlenecks at Mad Club 20.12.06
Ùñá: 23 :30
Hìåñá ¨Ôåôáñôç

80s and their aftershock , chasing the Santa…!!!

guest dj Chris Stavropoulos óå synthpop ñõèìïõò

Óáò ðåñéìåíïõìå ïëïõò

Åéóïäïò åëåõèåñç