Ebm – Electro-Industrial Party @Decadance

H ïìÜäá POPKILLERS óáò ðñïóêáëåß óå ìéá ìïíáäéêÞ âñáäéÜ ãåìÜôç ìå çëåêôñïíéêïýò Þ÷ïõò áðü ôïí êüóìï ôçò dark alternative ìïõóéêÞò óêçíÞò…

CLUB DECADENCE

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ

Down Decadence


H ïìÜäá POPKILLERS óáò ðñïóêáëåß óå ìéá ìïíáäéêÞ âñáäéÜ ãåìÜôç ìå çëåêôñïíéêïýò Þ÷ïõò áðü ôïí êüóìï ôçò dark alternative ìïõóéêÞò óêçíÞò.

Áðü ôçí electro/synth pop ìïõóéêÞ ìÝ÷ñé ôï e.b.m.êáé ôï industrial ôçò äåêáåôßáò ôïõ 80 áëëÜ êáé ôïõ óÞìåñá.

¸íá ìïõóéêü ôáîßäé ðïõ èá óáò ðáñáóýñåé ìå ïäçãü ôçí åóùóôñåöÞ, ÷ïñåõôéêÞ áëëÜ êáé åðéèåôéêÞ ðëåõñÜ ôçò electro ìïõóéêÞò. Oé POPKILLERS åðáíÝñ÷ïíôáé óôá decks, óôï áðüëõôï e.b.m./ industrial ðÜñôõ ôïõ Club Decadence.

Be There!!


ÅíäåéêôéêÜ áêïýóìáôá :

KIEW, DAF, wumpscut, SITD, +EINSTURZENDE NEUBAUTEN, VNV Nation, Apoptygma Berzerk, Icon Of Coil,+ DEINE LAKAIEN, Wolfsheim, Beborn Beton, And One, De/vision, Nitzer Ebb, Front 242, Diary Of Dreams,depeche mode, Melotron, + MISS KITTIN, FISCHERSPOONER e.t.c.