Death Disco II : Electric Dreams @ Club Memphis

Death Disco II : Electric Dreams @ Club Memphis (ÏìÜäá DeSadeness)

Event Date: Ôñßôç 21 Äåêåìâñßïõ 2004 (23:00) By : Dj Father Damian & Dj Forsaken (DeSadeness) At : Club Memphis (ÂåíôÞñç 5, Çilton) Admission : 5 ¤
Ç ïìÜäá De-Sadness îåêéíÜåé ôçí ðáíäáéóßá ôùí åïñôþí ìå Ýíá Electro – EBM party! Áðü ôçí åðï÷Þ ôùí Kraftwerk êáé ôéò ðñþéìåò çëåêôñïíéêÝò öüñìåò, áð’ôïí Íåï-ñïìáíôéóìü ôùí Depeche Mode êáé ôùí O.M.D, êáé ôï electro êßíçìá ôùí ’80’s, ìÝ÷ñé ôï Electropop revival ôùí ’00’s ìå ôïõò Mesh, ôïõò Ladytron êáé ôïõò Apoptygma Berzerk, áëëÜ êáé ôçí åõöõÞ pop ôùí FischerSpooner êáé ôùí Scissor Sisters. Óôá ðëáôþ ôïõ Club Memphis èá îåôõëé÷èåß üëç ç éóôïñßá ôïõ ðéü äçìïöéëïýò ìïõóéêïý êéíÞìáôïò ôéò 2 ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò. Ïé ãéïñôÝò îåêéíÜíå óôï Club Memphis, ôçí Ôñßôç 21 Äåêåìâñßïõ, ìå ÇëåêôñïíéêÜ ¼íåéñá…