Lydia Lunch live ôçí ÊõñéáêÞ 12 Äåêåìâñßïõ

Ç CLIPART ÐÁÑÏÕÓÉÁÆÅÉ LYDIA LUNCH (USA) LIVE! ÊÕÑÉÁÊÇ 12 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ

HOUSE OF ART (Óá÷ôïýñç 4 & ÓáññÞ, ØõññÞ – ôçë: 210.3217678)

Opening act: Trypanosoma

¿ñá Ýíáñîçò: 21.00
ÅéóéôÞñéï: 25 euros
Ðñïðþëçóç: Clipart, Jinx, Vinyl Microstore, House of Art

Ï ìüíïò ôñüðïò ãéá íá ïñßóåéò ôçí Lydia Lunch åßíáé áðëÜ íá ìçí ðñïóðáèÞóåéò êáí.

Ðïëëïß ôçí Ý÷ïõí ÷áñáêôçñßóåé óáí ‘ìßá áðü ôéò 10 åðéäñáóôéêüôåñåò performers ôùí 90’s’ êáé ßóùò ç ìïíáäéêÞ êáëëéôÝ÷íçò ôïõ 20ïõ áéþíá ðïõ Ý÷åé ìáôþóåé ðñáãìáôéêÜ ãéá ôçí ôÝ÷íç êáé ôï üñáìÜ ôçò, ìÝóá áðü ôçí ìïõóéêÞ, ôá âéâëßá, spoken word, êéíçìáôïãñÜöï (ìïýóá ôïõ underground óêçíïèÝôç Richard Kern), ðïßçóç, öùôïãñáößá êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò.

Îåêßíçóå óôá 16 ôçò óáí ôñáãïõäßóôñéá êáé êéèáñßóôñéá óôïõò Teenage Jesus and the Jerks (1976), ìéá ðñùôïãåíÞò no wave / punk ìðÜíôá êáé Ýíáò Þ÷ïò ðïõ Ý÷åé åðáíÝëèåé óôéò ìÝñåò ìå óõãêñïôÞìáôá üðùò Yeah Yeah Yeah’s, Rapture êáé Liars.
¼ìùò ç Lydia Lunch êáé ïé Teenage Jesus and the Jerks Þôáí åêåß, ôçí þñá êáé óôçí ðüëç (ÍÝá Õüñêç) ðïõ óõíÝâáéíáí ôá ðñÜãìáôá! Ìáæß ìå ôïõò DNA ôïõ Arto Lindsay, ôïõò Contortions êáé ôïõò Mars, ðÞñáí ìÝñïò óôçí èñõëéêÞ óõëëïãÞ ‘No New York’ ôïõ Brian Eno êáé áðü ôüôå ôá ðÜíôá Üëëáîáí…

Äçìéïõñãåß íÝá óõãêñïôÞìáôá (Beirut Slump, 8 Eyed Spy, 13.13, The Devil Dogs, Harry Crews ìå ôçí Kim Gordon) êáé óõíåñãÜæåôáé ìå ðïëëïýò óçìáíôéêïýò êáëëéôÝ÷íåò üðùò Nick Cave, Birthday Party, Sonic Youth, Einsturzende Neubauten, Marc Almond, Michael Gira (Swans), Foetus, Henry Rollins, Nels Cline ê.á.

Óôéò æùíôáíÝò ôçò åìöáíßóåéò óôçí ÅëëÜäá èá ôçí äïýìå ìå ôçí óõíïäåßá åêëåêôþí ìïõóéêþí üðùò ï Ian White (Gallon Drunk), Ntshuks Bonga (Robyn Hitch*****), Mark Horse (The Blue Hearts, Bone Orchard) íá ðáßæåé êïììÜôéá áðü ôï íÝï ôçò ‘Smoke in the Shadows’ Üëìðïõì. Ôï ‘Smoke in the Shadows’ åßíáé ôï ðñþôï ôçò íÝï Üëìðïõì ìåôÜ áðü ôï ‘Matrikamantra’ ôïõ 1999, ìéá áôìïóöáéñéêÞ jazz êáé swing äïõëåéÜ ðïõ óïõ öÝñíåé óôï ìõáëü ôï êëáóéêü ‘Queen of Siam’.
Óôá êïììÜôéá óõììåôÝ÷ïõí êáé ïíüìáôá üðùò Nels Cline, Niels Van Hoorn (Legendary Pink Dots), Adele Bertei (The Contortions), Carla Bozulich (Geraldine Fibbers) ê.á.

CLIPART
Ðëçñïöïñßåò – Ãñáöåßï Ôýðïõ:
Ôçë: 210.3304521-2 / Email: [email protected]

New By Avopolis