DEATH DISCO [email protected] MEMPHIS

Death Disco party @ Club Memphis (ÏìÜäá DeSadeness) … Event Date: Ôñßôç 23 Íïåìâñßïõ 2004 (23:00) … By : Dj Father Damian & Dj Forsaken (DeSadeness) … At : Club Memphis (ÂåíôÞñç 5, Çilton) … Admission : 5 ¤ NEOFOLK – DARKWAVE – SYNTHPOP – EBM – INDUSTRIAL – DEATH ROCK

Óôéò 23 Íïåìâñßïõ ôï Club Memphis áíïßãåé ôéò ðýëåò ôïõ óå Ýíá party áöéåñùìÝíï óôç óêïôåéíÞ äéáóêÝäáóç. Êéèáñéóôéêïß êáé Çëåêôñïíéêïß Þ÷ïé óå Ìáýñï êáé Êüêêéíï ãéá öáíáôéêïýò – êáé ü÷é ìüíï!- áðü ôïõò Gothfathers ôïõ óêïôåéíïý Þ÷ïõ êáé ôá ðéï áîéüëïãá New Dark Stars. None More Noir…

THE CURE – SIOUXSIE & THE BANSHEES – LONDON AFTER MIDNIGHT – THE CHAMELEONS – DEPECHE MODE – APOPTYGMA BERZERK – NEW ORDER – RAMMSTEIN – A FLOCK OF SEAGULLS – THE SOUND – VNV NATION – DIARY OF DREAMS – NICK CAVE & THE BAD SEEDS – COVENANT – CURRENT 93 – ARMY OF LOVERS – DEATH IN JUNE – SISTERS OF MERCY – WOLFSHEIM – THEATRE OF TRAGEDY – SOUTH OF NO NORTH – THE 69 EYES – BAUHAUS – MESH – AND ONE – WUMPSCUT – CAMOUFLAGE – GARY NUMAN – ICON OF COIL – JOY DIVISION – IN EXTREMO – BIRTHDAY PARTY – KIRLIAN CAMERA – THE CRUXSHADOWS – AND ALSO THE TREES – MISFITS
DEATH DISCO [email protected] MEMPHIS