PARADOX ETHEREAL PRESENTS. ”ANGELS AT PLAY”

H Paradox Ethereal áíáêïéíþíåé ôç äéïñãÜíùóç åíüò áêüìç ìïíáäéêïý event, åíüò ïðôéêü – áêïõóôéêïý áöéåñþìáôïò óôçí ïìïñöéÜ êáé ôç ìåëáã÷ïëßá ôùí ÁããÝëùí. Ôï event èá ëÜâåé ÷þñá óôï club DADAIST ôï ÓÜââáôï 13 ÍïÝìâñéïõ 2004. Åðéèõìïýìå íá áöõðíßóïõìå åêåßíåò ôéò áéóèÞóåéò ðïõ ìáò óõíäÝïõí ìå ôï áñ÷Ýãïíï, êáé ôï áÝíáï ôçò ðáñïõóßáò ôùí áããÝëùí, ìïéñáæüìåíïé ìáæß óáò ìéá ìáãéêÞ ïðôéêÞ êáé åííïéïëïãéêÞ ðáñïõóßáóç ôùí áéèÝñéùí áõôþí ðëáóìÜôùí ðïõ êïóìïýí ùò ãëõðôÜ ÷þñïõò óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü.

Ç ìïõóéêÞ áõôÞ âñáäéÜ ðëáéóéþíåôáé áðü óõãêñïôÞìáôá ðïõ áðïäßäïõí áôìïóöáéñéêÜ ôçí ïìïñöéÜ ôùí ÁããÝëùí , óõãêñïôÞìáôá üðùò Dead Can Dance, Rajna, Endraum ê.á. êáèþò êáé Ýíá ïãêþäåò öùôïãñáöéêü õëéêü áðü ôïõò öùôïãñÜöïõò ¼ëãá ÂÜñåëç, Ruta, Ìáßñç ÂÜñåëç, Ôüëç ÅëåöÜíôç êáé Mirth. Óôçí ðáñïõóßáóç óõììåôÝ÷åé êáé ç æùãñÜöïò ÓÜóóá Ìåôáëëéíïý-ÔóÝúôïïõ ìå ðßíáêåò ðïõ áðåéêïíßæïõí áããÝëïõò óå ðíåýìá óïõñåáëéóìïý – óõìâïëéóìïý. Ôá Ýñãá èá ðñïâëçèïýí ìå ôç ìïñöÞ slide show.

Club Dadaist -Ùãýãïõ 11, ØõññÞ
¿ñá Ýíáñîçò ðñïâïëþí & ìïõóéêÞò ðáñïõóßáóçò 23.00 – Åßóïäïò 6?

We welcome any extreme dressing style

Press Release

PARADOX ETHEREAL PRESENTS. “ANGELS AT PLAY”

Paradox Ethereal announces a new, unique event, an audiovisual tribute to the beauty and melancholy of angels.

The event will take place at Dadaist on Saturday, 13th of November 2004.

What we wish is to activate these senses that connect us with the archetypal and the timeless feeling of angelic presence, sharing with you a magical visual and conceptual presentation of these ethereal creatures that are found in the form of sculptures in Greece and abroad.

The music part of the night is comprised by bands that attribute atmospherically the beauty of Angels, bands such as Dead Can Dance, Rajna, Endraum etc as well as a large photographic slide show by the photographers Olga Vareli, Ruta, Mary Vareli, Tolis Elefantis and Mirth. The presentation includes a slide show projection of the paintings of Sasha Metallinou-Chaitow depicting angels in her surrealist-symbolist style.

Club Dadaist – Ogigou 11, Psiri
Projections and music start at 23:00, Entrance 6?

We welcome any extreme dressing style