Year: 2005

EINSTURZENDE NEUBAUTEN

Einsturzende Neubauten was one of the key pioneers of industrial music. Known for their avant-garde methods, Einsturzende Neubauten have used jackhammers, drills, chainsaws, junk metal, tapes and amplified guitar noise and a multitude of found sounds over the past twenty years to make music. Much more than a spectacle of disaster and ruin, Neubauten’s great […]

Pop Noir II @ Horostasio – Thursday 24th November

ÐÝìðôç 24 Íïåìâñßïõ Pop Noir II @ Horostasio ÁõôÞí ôçí ÐÝìðôç 24 Íïåìâñßïõ, ï DJ Father Damian åðéóôñÝöåé óôï ×ïñïóôÜóéï Club, ãéá ìéÜ âñáäõÜ áöéåñùìÝíç óôç ìõóôéêÞ ãïçôåßá ðïõ áóêåß åðÜíù ìáò ç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôïõ öåããáñéïý –

ARCHITECT

architect went out shopping to get some noise – but he found out that noise was out of stock. but what do we have here? has daniel myer, the architect mastermind, found some noise to trade? ‘analysis…’ combines the roughness of ‘galactic supermarket’ and ‘i went out shopping… – the result is a balance between […]

This is my Battlefield party @ club Dark Sun (26/11)

Ôï ÓÜââáôï 26 Íïåìâñiïõ, ç áöñüêñåìá ôçò åëëçíéêÞò electro industrial óêçíÞò äßíåé ôï ðáñüí êáé êáôáëáìâÜíåé ôá ðëáôü ôïõ club Dark Sun. Ôá óðïõäáéüôåñá groups êáé dj’s ôïõ åßäïõò óå dj sets ðïõ èá éêáíïðïéÞóïõí êáé ôïõò ðéï áðáéôçôéêïýò ößëïõò ôçò electro industrial óêçíÞò!

Next Page » « Previous Page