Year: 2003

–= Downloads for the holidays! =–

As a way of saying “thank you” to all the fans, we’re offering three exclusive downloads from now until 31 December 2003: “Had A Life” from the upcoming Dismantled album “Post Nuclear”, “Souldiver” from Seabound’s latest full-length “Beyond Flatline”, and “Rushing Pictures” by Standeg, the new project from founding haujobb member Björn Junemann, taken from […]

LACUNA COIL Video

The stunning new LACUNA COIL video for their hit single "Heaven's A Lie" made its debut on Headbanger's Ball and Uranium this past week. The video of the group's latest album, Comalies, was shot by acclaimed director Patric Ullaeus (PASSENGER, Mnemic) and the reaction to the clip has been phenominal.

:: Ôåôáñôç 31 Äåêåìâñéïõ óôï ×ïñïóôáóéï club ::

Tá SYNTHETIC FORM PARTY’S öéëïîåíïõí ôïí BRUNO KRAMM ôùí DAS ICH óå Ýíá áðïêëåéóôéêï dj set!! Ôï ×ïñïóôáóéï club ãéïñôáæåé ôçí ðáñáìïíç ôçò Ðñùôï÷ñïíéáò ìå ôï ìåãáëõôåñï synth/electro/goth/ebm party ôçò ÷ñïíéáò!

Next Page » « Previous Page