Apoptygma Berzerk Live @ Fuzz Club

Active Image

ΜετÜ την ομολογουμÝνως επιτυχημÝνη συναυλßα που Ýδωσαν πÝρσι στο Gagarin 205, οι Apoptygma Berzerk ξανÜρχονται στην ΑθÞνα, αυτÞ τη φορÜ για 2 εμφανßσεις στο Fuzz Club (ex Club 22) στα πλαßσια του διÞμερου Norway In Athens Festival στις 21 και 22 Απριλßου.Το lineup της συναυλßας περιλαμβÜνει διαφορετικü support group για κÜθε ημÝρα.

 

 

 

 

 

ΛεπτομÝρειες: 

NORWAY IN ATHENS FESTIVAL

ΔιοργÜνωση: M² Music Entertainment

21 & 22 Aπριλßου

ΣÜββατο, 21 Απριλßου

  • APOPTYGMA BERZERK (NO)
  • Maika (NO)

ΚυριακÞ, 22 Απριλßου

  • APOPTYGMA BERZERK (NO)
  • Magenta (NO)
  • KAIN (GR)

 

 

ΤιμÞ εισιτηρßου: 40 euros ανÜ ημÝρα.

Προπþληση εισιτηρßων: Metropolis, Ticket House, fnac

 

Περισσüτερες πληροφορßες: 

Fuzz Club Website (http://www.fuzzclub.gr/)

Apoptygma Berzerk official site (http://www.apoptygmaberzerk.de/)

Apoptygma Berzerk official Myspace profile (http://www.myspace.com/apoptygmaberzerk)

 

 

 

ΣχετικÜ με τα συγκροτÞματα:

 

MAGENTA

Vilde – voice

Anders  – guitars, programming and voice

Daniel B. – guitars, backing vocals

Elec This – synth and programming

 

Οι Magenta σχηματßστηκαν το 1995, με πυρÞνα τον Anders και τη Vilde, και μια σειρÜ απü αξιüλογους guest αλλÜ και session μουσικοýς να συμπληρþνουν τη σýνθεση του γκρουπ. Ο Anders Odden Þταν Þδη γνωστüς στη ντüπια μουσικÞ σκηνÞ, απü τη συμμετοχÞ του στους Cadaver και τους Apoptygma Berzerk, ενþ κατÜ καιροýς Ýχει συνεργαστεß με μεγÜλα ονüματα üπως οι Arcturus, DHG, Mayhem, Satyricon και Celtic Frost. 

 

Δεν χρειÜστηκε πολýς χρüνος μÝχρι να καταφÝρουν να προσελκýσουν το ενδιαφÝρον του Νορβηγικοý Τýπου. Το 1997 μüλις, το κρατικü κανÜλι της χþρας, NRK P3, μετÝδωσε το single Secret Sky δýο εβδομÜδες πριν την κυκλοφορßα του στην αγορÜ, βÜζοντÜς το εγκαßρως στο χÜρτη. Το single γνþρισε αμÝσως επιτυχßα, εξασφαλßζοντας τερÜστιο air play, αλλÜ και ευρýτατη κÜλυψη απü τα media, πριν καν την κυκλοφορßα του ντεμποýτου lp. Το ßδιο τραγοýδι üμως πÝρασε γρÞγορα τα σýνορα, μÝχρι την κοντινÞ Γερμανßα. Το Ýντονο ροζ εξþφυλλο του ep, ωστüσο, λογοκρßθηκε απü τους Γερμανοýς, λüγω της φωτογραφßας που περιεßχε: Η Barbie να χαιρετÜει με το χÝρι της σηκωμÝνο με τÝτοιον τρüπο που παρÝπεμπε απευθεßας στο γνωστü χαιρετισμü των Ναζß! Οι Magenta δεν εßχαν φυσικÜ ιδÝα üταν επÝλεγαν το συγκεκριμÝνο εικαστικü θÝμα üτι θα προκαλοýσαν τÝτοιους συνειρμοýς. Ωστüσο, και οι ßδιοι οι Γερμανοß αναγκÜστηκαν τελικÜ να παραδεχτοýν üτι η εν λüγω αναγωγÞ Þταν μÜλλον ατυχÞς, επιτρÝποντας Ýτσι την κυκλοφορßα του ep στη χþρα τους…

 

 «Πßστευα πως εßχαμε πετýχει να σχεδιÜσουμε Ýνα χαριτωμÝνο pop εξþφυλλο. Η Barbie και ο Ken να χαιρετÜνε μαζß με Ýναν μπλε Βοýδα, απ’ ü,τι φαßνεται üμως η επιλογÞ που κÜναμε μποροýσε να παρερμηνευθεß» σχολßασε τüτε η Vilde στον Τýπο. Το εν λüγω ep εξαντλÞθηκε τελικÜ λßγο αργüτερα, Ýχοντας πλÝον τþρα αποκτÞσει συλλεκτικÞ αξßα. Και αν και η πρþτη συνÜντηση των Magenta με τη Γερμανßα στιγματßστηκε αρχικÜ απü τη Barbie … Ναζß, Þταν σε αυτÞ τη χþρα που η μπÜντα αγαπÞθηκε τüσο πολý, þστε να μπορεß κανεßς να ισχυριστεß, χωρßς ßχνος υπερβολÞς, üτι το νορβηγικü γκρουπ Ýχει επÜξια τη δικÞ του θÝση δßπλα στα λουκÜνικα Bratwurst και τα δερμÜτινα παντελüνια Lederhosen! Τα γρÜμματα απü Γερμανοýς θαυμαστÝς κατÝφθαναν κατÜ δεκÜδες, τα Üλμπουμ του γκρουπ πουλοýσαν σε ρυθμοýς τρελοýς, και την ßδια εποχÞ που ο Anders περιüδευε μαζß με τους Apoptygma Berzerk, η Vilde ανÝλαβε απü το σπßτι της την επικοινωνßα με τους fans αλλÜ και τους συνεργÜτες της μπÜντας. Και το Ýκανε με μεγÜλη επιτυχßα, αφοý καρπüς αυτÞς της προσπÜθειας Þταν μια σειρÜ απü συνεργασßες με guest μουσικοýς περιωπÞς, üπως οι Trickster G (Arcturus, Ulver), Jean Luc De Meyer (Front 242), Mark Francombe (Cranes), Jonny SjoD´Sound), Maniac (Mayhem), Lasse Balvaz Johansen (Cadaver) Þ ο John Macaluso (Power Mad, Yngwie Malmsteen). (

Εκτüς üμως απü τις εξαιρετικÝς φωνητικÝς της ικανüτητες και το ταλÝντο της στην επικοινωνßα, η Vilde Ýγινε γρÞγορα γνωστÞ και για την τÜση της … στα ατυχÞματα! Το πÜρτυ που διοργÜνωσε η μπÜντα  με αφορμÞ την κυκλοφορßα του πρþτου τους lp, Periode, το 1998, Ýγινε σε Ýνα υπαßθριο παγοδρüμιο στη μÝση του Οσλο, προκαλþντας την αγωνßα των fans της üμορφης τραγουδßστριας, που αναρωτιüντουσαν πüσα κüκαλα θα Ýσπαγε αυτÞ τη φορÜ… Το πÝσιμο δεν το απÝφυγε, αλλÜ τουλÜχιστον αυτÞ τη φορÜ χτýπησε μüνο στο κεφÜλι (!), ξεμπερδεýοντας με μερικÜ ρÜμματα. Εßχε Üλλωστε Þδη τüσο μÝταλλο στο σþμα της, που κÜθε ταξßδι με αεροπλÜνο Þταν μια μικρÞ περιπÝτεια στο εκÜστοτε security check. ¸να αθþο χτýπημα στο κεφÜλι Þταν το καλýτερο δυνατü σενÜριο!

 

ΜετÜ την ανÜρρωση της Vilde, το γκρουπ περιüδευσε εντατικÜ στη Νορβηγßα και τη Γερμανßα, ενþ πολλÜ απü τα τραγοýδια τους επιλÝγονταν πλÝον για compilations σε üλο τον κüσμο, ενþ το Blue Psycho, απü το Period, ιδιαßτερα, Þταν αυτü που Üνοιξε γι’ αυτοýς τις πüρτες της “δýσκολης“ αμερικÜνικης underground σκηνÞς, με αποτÝλεσμα μια σειρÜ απü συναυλßες στις Η.Π.Α.

 

Το πρþτο video-clip που γýρισαν οι Magenta Þταν για το “One Mind”, απü το ντεμποýτο ep τους. Τα γυρßσματα Ýγιναν το 1999 στη ΝÝα Υüρκη, παρ’ üλα αυτÜ üμως λογοκρßθηκε και απαγορεýθηκε η  προβολÞ του απü το MTV. Πßσω στη Νορβηγßα, ευτυχþς το γκρουπ δεν αντιμετþπισε αντßστοιχο  πρüβλημα. Φαßνεται üτι οι Νορβηγοß διαθÝτουν πιο γερü στομÜχι, κι Ýτσι το clip Ýπαιξε και στο κρατικü δßκτυο, NRK, και στα TV2 και TV3. Το αμÝσως επüμενο video-clip Þταν για το “All Over” απü το Üλμπουμ τους Little Girl Lost, με πρωταγωνιστÞ αυτÞ τη φορÜ τον διÜσημο καλλιτÝχνη Mortiis. Το “All Over” Ýμελλε να γßνει η σημαßα των Magenta, αφοý Ýντυσε τη διαφημιστικÞ καμπÜνια της Coca Cola για το Sprite Zero, βÜζοντÜς τον Þχο του γκρουπ κυριολεκτικÜ μÝσα σε üλα τα σπßτια. Η καμπÜνια Þταν üντως τερÜστια σε μÝγεθος, κι Ýτσι το single σκαρφÜλωσε στο #2 των ελληνικþν chart, προσθÝτοντας Üλλη μια χþρα στο ενεργητικü του γκρουπ.

 

Με το Üλμπουμ Little Girl Lost, το δεýτερο μÝτα το Periode, οι Magenta απÝδειξαν üτι διαθÝτουν μεγÜλα αποθÝματα δημιουργικüτητας. Με κιθαριστικÜ riffs λουπαρισμÝνα ανÜποδα, φωνητικÜ στα ΤαúλανδÝζικα σε Ýνα ντουÝτο με τη Vilde να τραγουδÜει στα αγγλικÜ, guest συμμετοχÝς απü καλλιτÝχνες üπως οι Trickster G (Ulver), Maniac (ex-Mayhem) και Johnny SjoD´Sound), ηλεκτρονικÜ στοιχεßα, επιρροÝς απü το gospel κι Ýνα σωρü Üλλα διαφορετικÜ και ετερüκλιτα, οι Magentapop ατμüσφαιρα του Periode, στον experimental Þχο που Ýτσι κι αλλιþς θα τους χαρακτÞριζε στη συνÝχεια. ( εντυπωσßασαν αυτÞ τη φορÜ τους οπαδοýς τους, περνþντας απü την

 

Μεταξý του 2002 και του 2003, το γκρουπ Ýκανε μια μεγÜλη περιοδεßα που κατÝληξε στην εμφÜνισÞ τους στο Arvika Festival, για να ακολουθÞσει στη συνÝχεια μια περßοδος … αγρανÜπαυσης. Σε αυτü το ßδιο διÜστημα, ο Anders ηχογραφεß Üλλο Ýνα Üλμπουμ  με τους Cadaver, το Necrosis, γßνεται μÝλος των Apoptygma Berzerk λßγο πριν την κυκλοφορßα του Üλμπουμ τους ”You And Me Against The World” και περιοδεýει μαζß με τους θρυλικοýς Celtic Frost.

Ωστüσο, το γκρουπ δεν εφησυχÜζει. Ετοιμοι να κυκλοφορÞσουν οσονοýπω την καινοýρια τους δισκογραφικÞ δουλειÜ, οι Magenta υπüσχονται να προκαλÝσουν για Üλλη μια φορÜ Ýκπληξη. ΕστιÜζοντας αυτÞ τη φορÜ στα φωνητικÜ της Vilde, το γκρουπ θα κινηθεß στο ýφος του εξαιρετικοý πρþτου τους ep Secret Sky, αλλÜ με πιο σýγχρονο Þχο.

 

 

www.myspace.com/thetruemagenta

 

MAIKA

 

ΚατÜγονται απü μια μικρÞ επαρχιακÞ πüλη της Νορβηγßας. Η μουσικÞ τους περιλαμβÜνει Þχους απü μεγÜφωνα, τηλÝφωνα, παιδικÝς φωνÝς και πολλÜ – πολλÜ Üλλα. Δεν χρειÜζεται να προσπαθÞσει κανεßς να τους κατηγοριοποιÞσει. Οι επιρροÝς τους πολλÝς και διαφορετικÝς.

 

Οι MAIKA πÞραν το üνομÜ τους απü την ομþνυμη θρυλικÞ ηρωßδα, cult παιδικÞς σειρÜς της δεκαετßας του ’70, που Þταν μισÞ εξωγÞινη και μισÞ … ΤσÝχα!

 

Ο Þχος τους εßναι Ýνα κολλÜζ απü διÜφορα – απü την Suzanne Vega μÝχρι και τους Judas Priest – με μια ιδÝα απü Shakira, στα φωνητικÜ. Που θα μποροýσε να εßναι και η Dolores O’ Riordan, των Cranberries!

 

Οι ανερχüμενοι Maika συνδυÜζουν την παρÜδοξη κι ενδιαφÝρουσα αυτÞ μουσικÞ μßξη, με μια δüση pop ευαισθησßας στους στßχους, δημιουργþντας τελικÜ Ýνα εντελþς δικü τους ýφος.

 

Με την δικÞ της μοναδικÞ οπτικÞ, που κÜνει αξÝχαστες üχι μüνο τις μελωδßες, αλλÜ και τον τρüπο με τον οποßο τις ερμηνεýει, η τραγουδßστρια του συγκροτÞματος Aria – επαγγελματßας χορεýτρια και ολßγον τι … ξωτικü – φαßνεται να Ýχει κατανοÞσει απüλυτα τις ανÜγκες της σýγχρονης μουσικÞς βιομηχανßας.

 

Τον ΙανουÜριο του 2007, οι ΜAIKA βρßσκονταν στο νοýμερο 10 των Myspace – bands της ΝορβηγικÞς εφημερßδας VG. To 2006 σκαρφÜλωσαν στο νοýμερο 4 των pop charts, στο νοýμερο 12 των rock charts και στο νοýμερο 22 της γενικÞς κατÜταξης του indie site, Ultimate Band List (UBL). Συγχρüνως το site εßχε εκτενÝς αφιÝρωμα στο συγκρüτημα, στην πλÝον … πολυσýχναστη κεντρικÞ σελßδα του.

 

Το ντεμποýτο Üλμπουμ τους θα κυκλοφορÞσει σýντομα στην ΕλλÜδα απü την Μ².

 

KAIN

 Οι ΚΑΙΝ εßναι το ελληνικü γκρουπ που ανοßγει το φεστιβÜλ, την ΚυριακÞ, 22 Απριλßου. Ιδρýθηκαν στην ΑθÞνα, στα τÝλη του 1990, αρχικÜ με την ονομασßα “The World of Κain”, απü τους: Βασßλη  Καπανßκη (κιθÜρες / πλÞκτρα / φωνητικÜ), ΓιÜννη ΡÞγα ΓιÜννη ΚουτσογιÜννη (ηλ. μπÜσο / φωνητικα), üλοι τους μÝλη διαφüρων συγκροτημÜτων üπως οι NEMESIS, PURPLE OVERDOSE, ENEMA κ.α. (φωνÞτικα / κιθÜρα) και

 

Οι στßχοι τους, üλοι στα ΑγγλικÜ Þ τα ΓερμανικÜ, Ýχουν ως σημεßο αναφορÜς και Ýμπνευσης τα μεγÜλα ζητÞματα που καλεßται να αντιμετωπßσει ο Üνθρωπος σε παγκüσμιο επßπεδο: η καταστροφÞ του περιβÜλλοντος, ο πüλεμος, το μßσος, η απληστßα και τα λοιπÜ μελανÜ σημεßα στην ιστορßα του εßδους…

 

ΚατÜ το διÜστημα 1991-1993 εμφανßστηκαν σε διÜφορα γνωστÜ club και festival στην ΑθÞνα αλλÜ και την υπüλοιπη ΕλλÜδα. Ο Þχος τους εßναι rock με στοιχεßα απü hard rock, gothic Ýως progressive και ψυχεδÝλεια.

 

Τον ΙανουÜριο του 1993, ωστüσο, η μπÜντα διαλýθηκε, αφοý πριν, και συγκεκριμÝνα το καλοκαßρι του 1992, πρüλαβαν να ηχογραφÞσουν το υλικü τους, χωρßς üμως να προχωρÞσουν στην επιμÝρους επεξεργασßα και παραγωγÞ.

 

Λßγους μÞνες πριν, το ΝοÝμβριο του 2006, προστÝθηκε Ýνα νÝο μÝλος στην αρχικÞ ομÜδα, ο ΔημÞτρης Αρμαριþτης (τýμπανα / κρουστÜ), και το συγκρüτημα επανασυνδÝθηκε, αυτÞ τη φορÜ με το üνομα ΚΑΙΝ.

 

Στο φεστιβÜλ οι Kain θα παρουσιÜσουν το project με γενικü τßτλο “The World of Kain”, το οποßο θα κυκλοφορÞσει σýντομα σε cd στην ΕλλÜδα. Εχουν δε Þδη ξεκινÞσει το re-mastering της αρχικÞς ηχογρÜφησης του 1992, προσαρμüζοντÜς το στα σημερινÜ standards της παραγωγÞς, χωρßς ωστüσο να αλλοιþσουν το ýφος τους.