THE ORGAN Live ÄÅÕÔÅÑÁ 7 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ at Underworld Club

THE ORGAN: TO GROUP ÁÐÏÊÁËÕØÇ ÁÐÏ ÔÏÍ ÊÁÍÁÄÁ LIVE ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÏ CLUB UNDERWORLD! + guests ABSENT MINDEAD Ïé ORGAN åßíáé ìßá all female band áðü ôïí ÊáíáäÜ ðïõ ôá ôåëåõôáßá 2 ÷ñüíéá Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ìåãÜëï èüñõâï óôïõò ÷þñïõò ôïõ indie underground. Áéôßá ï Þ÷ïò ôïõò ðïõ ðáñáðÝìðåé óôïõò Cure êáé óôïõò Interpol (ìå ãõíáéêåßá öùíçôéêÜ ðïõ óïõ ñáãßæïõí ôçí êáñäéÜ) êáé öõóéêÜ ïé åêðëçêôéêÝò êõêëïöïñßåò ôïõò óáí ôï album “Grab That Gun”. Tá õðüëïéðá ÅPs êáé singles (“Sinking Hearts”, “Memorize The City”, “Let The Bell Rings”) áðëÜ ðéóôïðïéïýí ìå ðüóï ìïíáäéêü group Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå… ¸÷ïõí ðåñéïäåýóåé ìå ôïõò Hot Hot Heat, ôïõò Interpol (êáèüëïõ ðåñßåñãï), ôïõò Walkmen, ôïõò Dears, ôïõò Cinerama, ôïõò Arcade Fire, ôïõò Kaiser Chiefs, ôïõò Wedding Present, ôïõò Raveonettes, ðñüóöáôá óôçí Ãáëëßá óôï La Route Du Rock festival ìáæß ìå ôïõò Cure êáé êÜíïõí ðïëý óõ÷íÜ headline shows óôïí ÊáíáäÜ, ôçí Áããëßá êáé ôçí Ãáëëßá. Ìçí ÷Üóåôå ìå ôßðïôá áõôü ôï live, êáèþò ç åõêáéñßá íá äïýìå ôÝôïéá óõãêñïôÞìáôá ôçí þñá ðïõ ðñÝðåé åßíáé ìÜëëïí óðÜíéá.

UNDERWORLD: ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ÊÁÉ ÃÁÌÂÅÔÔÁ 5, ÐË.ÊÁÍÉÃÃÏÓ. www.underworldclub.gr

TIMETABLE

MONDAY 7 NOVEMBER AT CLUB UNDERWORLD

ABSENT MINDEAD ON STAGE:21.00

THE ORGAN ON STAGE: 22.15

PRICE: 20 EUROS

ÐÑÏÐÙËÇÓÇ: TICKET HOUSE (ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 42) ÊÁÉ ÓÔÏ UNDERWORLD.

ÔÉÌÇ ÅÉÓÉÔÇÑÉÏÕ : 20 ÅÕÑÙ

QUESTIONS? georgefakinos@yahoo.gr

XOÑÇÃÏÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ: ROCK FM

www.rockroll.gr www.electrowave.gr