Year: 2006

***And One – Traumfrau***

And One have spawned their very own dream girl („Traumfrau“) … she has got perfect measurements of roughly over three minutes and, once she has set her eyes on you, you’ll be inevitably and irreversibly hooked.

TWILIGHT DANCE ZONE (Kavala)

Óôéò 11/11 äéïñãáíþíåôáé óôçí ÊáâÜëáâñÜäéá ìå Þ÷ïõò áðü üëï ôï öÜóìáôçò óêïôåéíÞò ìïõóéêÞò. Electronic Body Music (old and new school)IndustrialSynth / Future PopDark ElectroGothic / Death RockDark Wave

Next Page » « Previous Page