Year: 2005

BINARY ZONE III FRIDAY 18 NOVEMBER @UNDERWORLD CLUB

Tï ìïõóéêü portal EBM.gr óáò ðñïóêáëåß óôï Binary Zone III. Binary Zone – Underworld Club…ï áðüëõôïò óõíäõáóìüò ãéá ôéò êáëýôåñåò industrial âñáäéÝò ôçò ðüëçò…ÐáñáóêåõÞ 18 Íïåìâñéïõ óôï Club Underworld…Ìå ôéò ìïõóéêÝò óôá deck íá åíáëëÜóóïíôáé áíÜìåóá óå EBM Industrial Electro Þ÷ïõò óå üôé ðéï íÝï Ý÷åé íá åðéäåßîåé ç óêçíÞ…

SPOOKSHOW FRIDAY NOVEMBER 11 AT UNDERWORLD

DJ: GEORGE FAKINOS + Burlesque show by MISS LILY WHITE Tá Spookshow parties Ý÷ïõí êáèéåñùèåß ðéá ùò ôá ðéï “in motion” parties ðïõ ãßíïíôáé óôçí ðüëç. Ï Ãéþñãïò Öáêßíïò öñïíôßæåé íá ðáßæåé üôé ðéï öñÝóêï õðÜñ÷åé óôçí dark electro/ industrial/ EBM óêçíÞ ,åíþ ôáõôü÷ñïíá åßíáé õðåýèõíïò êáé ãéá ôï booking ôùí performers áðü ôï åîùôåñéêü […]

STEFANIA DIMMEN brand new MP3s

Stefania Dimmen’s fame continues over europe and this time you can have (only if you are member) MP3’S from her brand new piano work “CLEAN e.p” .The songs “THIS LOVE (takes me higher)” and “MISUNDERSTOOD EVIL” are available from the polish site www.darknation.pl

PLUSWELT FESTIVAL CANCEL!!!

Ç Medieval Industry èá Þèåëå íá áíáêïßíùóåé ðùò ìåôÜ áðü ôçí ðëÞñç áäéáöïñßá ôïõ åëëçíéêïý êïéíïý ãéá ôï “äéçìåñï” festival PLUSWELT , ” áêõñþíåôáé ” ëüãù ðïëý ÷áìçëÞò ðñïðþëçóçò ðïõ äåí îåðÝñáóå ïýôå ôï äéøÞöéï íïýìåñï…

Pop Noir Party @ Horostasio – Thursday 13th October

ÁõôÞí ôçí ÐÝìðôç 13 Ïêôùâñßïõ óôï ×ïñïóôÜóéï Club, ç íý÷ôá èá óêïôåéíéÜóåé ðéï ãñÞãïñá. Ï dj Father Damian åðéóêÝðôåôáé ôï ×ïñïóôÜóéï Club êáé áíáëáìâÜíåé íá ìáò ïäçãÞóåé óôéò áíáìíÞóåéò ìáò, ðïõ ìáò îáöíéÜæïõí áêüìá. Óå Ýíá ôáîßäé óôçí ðéï óêïôåéíÞ êáé ñïìáíôéêÞ ìáò äéÜèåóç, ðïõ èá êñáôÞóåé ìßá âñáäéÜ, áëëÜ èá íïóôáëãïýìå ãéá ðÜíôá.

Next Page » « Previous Page