Year: 2005

++The Dark Sun Birthday Parties++

Ôçí ÐáñáóêåõÞ 23 êáé ÓÜââáôï 24 Äåêåìâñßïõ ôï club Dark Sun âÜæåé 10 êåñÜêéá óôçí ôïýñôá êáé ãéïñôÜæåé ôá 10 ÷ñüíéá ðáñïõóßáò ôïõ óôçí ÁèçíáúêÞ dark alternative óêçíÞ ìå ôéò ðéï áãáðçìÝíåò ìïõóéêÝò êáé ðïëëÜ äþñá (t-shirts, gadgets, cd¢s) óå üëïõò üóïõò Ýñèïõí ãéá ôá «÷ñüíéá ðïëëÜ»!

The synthetic dream foundation – New Album

The synthetic dream foundation has just released their new, debut album on the dark and experimental music label Mythical records. The album is a montage of dark classical music, darkwave, electro industrial, and psytrance. It features guest vocals by scene giants like Summer Bowman (The machine in the garden), Hannah fury, Tamara kent, and Aaminah […]

Next Page »