Year: 2004

ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁÓÁÖÁÊÇÓ & CHRISTIAN WOLZ

ÐÝìðôç 2 Äåêåìâñßïõ 04… O Ãåñìáíüò Christian Wolz (öùíÞ / çëåêôñïíéêÜ /performance) êáé ï Óðýñïò ÃéáóáöÜêçò (áñ÷áéïåëëçíéêÜ / éäéïêáôáóêåõáóìÝíá üñãáíá ) áðü ôïõò Äáéìïíßá Íýìöç, ðáñïõóéÜæïõí ï êáèÝíáò îå÷ùñéóôÜ êáé áðü êïéíïý Ýíá ðñüãñáììá âáóéóìÝíï óå óõíèÝóåéò êáé áõôïó÷åäéáóìïýò ðïõ óôï÷åýïõí óôçí áíÜäõóç / áíÜäåéîç ôïõ áñ÷Ýãïíçò Ýêöñáóçò ìå «áñ÷áßá ìÝóá» êáé ìåôáìïíôÝñíá ðñïóÝããéóç.

DEATH DISCO PARTY@CLUB MEMPHIS

Death Disco party @ Club Memphis (ÏìÜäá DeSadeness) … Event Date: Ôñßôç 23 Íïåìâñßïõ 2004 (23:00) … By : Dj Father Damian & Dj Forsaken (DeSadeness) … At : Club Memphis (ÂåíôÞñç 5, Çilton) … Admission : 5 ¤

IT RECORD SHOP ANNIVERSARY EVENT 27 NOVEMBER

SATURDAY 27 NOVEMBER … 1 year OF IT RECORD SHOP FREE ENTRANCE EVENT … PANORAMIC MUSIC FOR PANORAMIC PEOPLE … AES DANA[fr] LIVE AND DJ SET [ULTIMAE.COM] … HOLEG [Spies – Citizen Rec. / Solstice Black Label – France) DJ SET … ARASH ATMAN [NAUTILUS RECORDS]DJ SET … DEMON K [FREEZE MAGZ]DJ SET … SIDELINER […]

PARADOX ETHEREAL PRESENTS. ”ANGELS AT PLAY”

H Paradox Ethereal áíáêïéíþíåé ôç äéïñãÜíùóç åíüò áêüìç ìïíáäéêïý event, åíüò ïðôéêü – áêïõóôéêïý áöéåñþìáôïò óôçí ïìïñöéÜ êáé ôç ìåëáã÷ïëßá ôùí ÁããÝëùí. Ôï event èá ëÜâåé ÷þñá óôï club DADAIST ôï ÓÜââáôï 13 ÍïÝìâñéïõ 2004.

Atrium Carceri – SEISHINBYOUIN

Dark ambient soundscapes, haunting symphonic intensities and engulfing atmospheres that let you get inside the twisted psyche of the total other. One can but wonder at the twisted mind of the tortured soul that made this vision spring to ghastly unlife.

Next Page » « Previous Page