Year: 2003

:: Nightmare after Christmas ::

Ï åöéÜëôçò åðéóôñÝöåé êáé ìåôÜ ôá ×ñéóôïýãåííá óôï Mad Club. Ç óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôùí 80’s, áðü ôï éóôïñéêü “Bela Lugosi’s dead” ôùí Bauhaus, ôéò åöéáëôéêÝò ìïõóéêÝò ðåñéðëáíÞóåéò ôùí Cure êáé ôïí ñïìáíôéóìü ôçò 4AD, ùò ôéò ãïôèéêÝò åîÜñóåéò ôùí Sisters of Mercy êáé ôùí Fields of the Nephilim, èá êáôáëÜâåé ôá decks ôïõ Mad polystage […]

Dies Natalis releases live double LP

Dies Natalis sees a superlimited double LP of 500 copies released entitled “Strassen voller Staub – Live in Europa”. Coming in a special cover (rough special cardboard-paper) with black inner-sleeve this double-album contains live recordings, recorded during the various concerts of Dies Natalis in 2003 throughout Europe (Portugal, Spain, Italy, France, Germany, Switzerland).

DEINE LAKAIEN – 1987

The previously unreleased studio album from 1987 known as the “Silver Tape”. * 8 unknown songs! * Cover-in-cover * CD digipack * 3 art booklets (12 pages each) * black/white/copper.All original song arrangements, incl. the first versions from “Reincarnation”, “Love me to the End” and “Days gone by”.

INJURY – Scars From The Past

After a pretty long absence from the scenes Croatian musician Danijel Levatic is back with his injury moniker and an album entitled “Scars from the Past”, consisting of an impressive set of tracks of muscular ebm and power-electronics.

AGONOIZE – PARANOID DESTRUCTION MCD

Hard, rough, edgy and scratchy German EBM is what Agonoize (Berlin-based trio) offer us with “Paranoid Destruction”, a remix project MCD featuring the hands of Dirk Faehling, [:SITD:], PSI.CORP, Lohen & Lomax and Sebastian Schleinitz as well as the original version, and alternative version and even an interesting all-strings version (as well as a non-album […]

PTI – SOS EP

SOS is the debut EP from the Chicago duo known as PTI. Consisting of Eric Dusik and Phil Fox, the duo has been refining their sound and redefining a style of Electro/EBM music that has dominated the scene since late 90s.

Next Page » « Previous Page