Year: 2003

–= Downloads for the holidays! =–

As a way of saying “thank you” to all the fans, we’re offering three exclusive downloads from now until 31 December 2003: “Had A Life” from the upcoming Dismantled album “Post Nuclear”, “Souldiver” from Seabound’s latest full-length “Beyond Flatline”, and “Rushing Pictures” by Standeg, the new project from founding haujobb member Björn Junemann, taken from […]

LACUNA COIL Video

The stunning new LACUNA COIL video for their hit single "Heaven's A Lie" made its debut on Headbanger's Ball and Uranium this past week. The video of the group's latest album, Comalies, was shot by acclaimed director Patric Ullaeus (PASSENGER, Mnemic) and the reaction to the clip has been phenominal.

Underground Holidaze concert party

Aõôç ôçí Kõñéáêç 28 Äåêåìâñéïõ, óå åíá êáéíïõñãéï êáé ìåãáëï live club óôï êåíôñï ôçò Aèçíáò, ôï TNT (Ëéïóéïí 49), ôåóóåñá óõãêñïôçìáôá êáé åîé DJ ïìáäåò ðáñïõóéáóïõí åíá ãéïñôéíï underground ðáñôõ-óõíáõëéá.

Here and now for Client

Toast Hawaii, the label run by Andrew Fletcher, has just released the next single for Client. “Here And Now” is taken from their recently released, self-titled album and is available on CD and 12” …

Ritual decay for Empusae

“Ritual Decay” is the brand new CD for the young newcomer to the experimental industrial scene, Empusae. After their debut release “Funestus” that offered complex structures and sounds, “Ritual Decay” holds 13 tracks written between 1995 and 2001.

Next Page » « Previous Page